Chi tiết về Tác giả

Phúc, Nguyễn Thị Ngọc

  • T. 16, S. 4 (2019): Khoa học Giáo dục - Bài viết
    Những đóng góp tích cực của học tập chuyển đổi đối với sự hình thành và phát triển mô hình sinh kế bền vững Vườn-Ao-Chuồng-Biogas ở Cần Thơ
    Tóm tắt  PDF