Chi tiết về Tác giả

Gấm, Nguyễn Thị

  • S. 10(88) (2016): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực sư phạm thực hành chủ yếu cho sinh viên chuyên sâu thể dục, Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF
  • T. 14, S. 10 (2017): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Thực trạng việc tự học các môn lí thuyết chuyên ngành của sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF