Chi tiết về Tác giả

Quốc, Nguyễn Ái, Đại học Sài Gòn, Việt Nam

  • T. 18, S. 8 (2021) - Khoa học Giáo dục
    MỘT PHÂN TÍCH TRI THỨC LUẬN LỊCH SỬ KHÁI NIỆM ÁNH XẠ LIÊN TỤC TRONG , KHÔNG GIAN MÊTRIC VÀ KHÔNG GIAN TÔPÔ
    Tóm tắt  PDF
  • T. 18, S. 5 (2021) - Khoa học Giáo dục
    MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ SAI LẦM TRONG ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH CỦA HÀM MỘT BIẾN THỰC CỦA SINH VIÊN NGÀNH TOÁN
    Tóm tắt  PDF