Chi tiết về Tác giả

Tình, Nguyễn Đình

  • T. 17, S. 1 (2020) - Bài viết
    TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KẺ GỖ (HÀ TĨNH)
    Tóm tắt  PDF