Chi tiết về Tác giả

Phụng, Nguyễn Đắc Kim, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • T. 18, S. 8 (2021) - Khoa học Giáo dục
    ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIỂU BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TƯỞNG TƯỢNG CHO HỌC SINH THPT TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TỰ SỰ
    Tóm tắt  PDF