Chi tiết về Tác giả

Ngân, Nguyễn Đức Kim

  • T. 17, S. 7 (2020) - Bài viết
    MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ CÔNG VIỆC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÀU XÉO, TỈNH ĐỒNG NAI
    Tóm tắt  PDF