Chi tiết về Tác giả

Hoàng, Nguyễn Đức

  • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
    KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LƯỢNG HISTIDINE TRONG ĐUÔI DUNG HỢP Ở ĐẦU C LÊN SỰ BIỂU HIỆN TIẾT ENDOGLUCANASE B TRONG BACILLUS SUBTILIS
    Tóm tắt  PDF