Chi tiết về Tác giả

Thi, Nguyễn Anh, Khoa Toán-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, Việt Nam