Chi tiết về Tác giả

Hậu, Nguyễn Công

  • T. 18, S. 9 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NGUYÊN TỐ TRONG CÁ NUÔI BẰNG PLASMA GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN KHỐI PHỔ (ICP-MS)
    Tóm tắt  PDF (English)