Chi tiết về Tác giả

Hậu, Nguyễn Công, Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Việt Nam

  • T. 18, S. 3 (2021) - Bài viết
    XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC HỢP CHẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NEONICOTINOID TRONG ĐẤT TRỒNG TRÀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG SIÊU HIỆU NĂNG GHÉP NỐI ĐẦU DÒ KHỐI PHỔ HAI LẦN
    Tóm tắt  PDF (English)