Chi tiết về Tác giả

Hải, Nguyễn Chung

  • T. 17, S. 8 (2020) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 11 (2020) - Bài viết
    BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF