Chi tiết về Tác giả

Lành, Nguyễn Hữu

  • T. 18, S. 8 (2021) - Khoa học Giáo dục
    BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN
    Tóm tắt  PDF