Chi tiết về Tác giả

Lợi, Nguyễn Hữu

  • T. 17, S. 2 (2020) - Bài viết
    HAI MẶT TÁC ĐỘNG BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM TOÁN HỌC: TRƯỜNG HỢP HÀM SỐ MŨ
    Tóm tắt  PDF