Chi tiết về Tác giả

Dương, Nguyễn Hoàng

  • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
    KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA NANOCOMPOSITE ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ LƯU HUỲNH VÀ CACBON KETJENBLACK EC-600JD BIẾN TÍNH
    Tóm tắt  PDF