Chi tiết về Tác giả

Thông, Nguyễn Hoàng

  • T. 17, S. 9 (2020) - Bài viết
    HIỆU CHỈNH CÁC THÀNH PHẦN CHO PHẢN ỨNG PCR CỦA CÁC MICROSATELLITE VÀ NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC QUẦN THỂ CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)
    Tóm tắt  PDF