Chi tiết về Tác giả

Hồng, Nguyễn Kim

  • T. 16, S. 1 (2019): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông – Kinh nghiệm Đài Loan
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 5 (2020) - Bài viết
    ĐIỀU TRA-KHÁM PHÁ VỀ HỌC TẬP CHUYỂN ĐỔI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NHẰM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VIỆT NAM QUA NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI MÔ HÌNH VACB (VƯỜN- AO- CHUỒNG- BIOGAS) Ở CẦN THƠ
    Tóm tắt  PDF