Chi tiết về Tác giả

Lâm, Nguyễn Lê Quế

  • T. 16, S. 12 (2019) - Bài viết
    SỬ DỤNG CHỈ SỐ TDI (TROPHIC DIATOM INDEX) CỦA THỰC VẬT PHÙ DU ĐỂ ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI DINH DƯỠNG Ở MỘT SỐ THỦY VỰC TRONG THÀNH PHỐ BẾN TRE
    Tóm tắt  PDF