Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Lương Tuấn

  • T. 18, S. 6 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    MÔI TRƯỜNG TIẾT KIỆM CHO NUÔI CẤY VI TẢO DUNALIELLA SALINA QUY MÔ PILOT Ở VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF