Chi tiết về Tác giả

Quỳnh, Nguyễn Phạm Như, Việt Nam

  • T. 18, S. 6 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ PHA TRÀ ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TỔNG TRONG NƯỚC TRÀ CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM TRÀ VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF (English)