Chi tiết về Tác giả

Hùng, Nguyễn Phi

  • T. 18, S. 3 (2021) - Bài viết
    TIẾP CẬN HỒI QUY KHÔNG GIAN ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG BỀ MẶT KHÔNG THẤM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2000-2020
    Tóm tắt  PDF