Chi tiết về Tác giả

Pháp, Nguyễn Quốc

  • T. 16, S. 1 (2019): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Vận dụng cấu trúc bài học theo kiểu dạy học nêu vấn đề khi sử dụng “Hồ Chí Minh toàn tập” nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông
    Tóm tắt  PDF