Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Song Đức, Việt Nam