Chi tiết về Tác giả

Nhân, Nguyễn Thành

  • T. 16, S. 12 (2019) - Bài viết
    SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH P-LAPLACE VỚI DỮ LIỆU ĐỘ ĐO TRONG KHÔNG GIAN MARCINKIEWICZ
    Tóm tắt  PDF