Chi tiết về Tác giả

Nho, Nguyễn Thành, Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Việt Nam

  • T. 18, S. 6 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ PHA TRÀ ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TỔNG TRONG NƯỚC TRÀ CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM TRÀ VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF (English)
  • T. 18, S. 9 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NGUYÊN TỐ TRONG CÁ NUÔI BẰNG PLASMA GHÉP CẶP CẢM ỨNG CAO TẦN KHỐI PHỔ (ICP-MS)
    Tóm tắt  PDF (English)