Chi tiết về Tác giả

Phúc, Nguyễn Thành

  • T. 16, S. 4 (2019): Khoa học Giáo dục - Bài viết
    ỨNG DỤNG CẢM BIẾN LỰC VÀ VI ĐIỀU KHIỂN ARDUINO ĐỂ THIẾT KẾ BỘ THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT HỆ SỐ MA SÁT
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 8 (2020) - Bài viết
    ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ARDUINO VÀ CẢM BIẾN LỰC ĐỂ CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN ĐOẠN DÂY DẪN THẲNG CÓ DÒNG ĐIỆN
    Tóm tắt  PDF