Chi tiết về Tác giả

Hương, Nguyễn Thúy, Đại học Bách Khoa tp. HCM, Việt Nam