Chi tiết về Tác giả

Hương, Nguyễn Thúy

  • T. 16, S. 12 (2019) - Bài viết
    SÀNG LỌC, TUYỂN CHỌN BỘ CHỦNG VI KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHÁNG METHICILLIN (MRSA)
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    THỬ NGHIỆM TẠO CHẾ PHẨM VI GÓI SYNBIOTIC TỪ LACTOBACILLUS CASEI VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN PHẨM KẸO DẺO SYNBIOTIC
    Tóm tắt  PDF