Chi tiết về Tác giả

Linh, Nguyễn Thị Diệu, Việt Nam