Chi tiết về Tác giả

Phúc, Nguyễn Thị Hồng

 • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
  TĂNG TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY LIPID CỦA VI TẢO PICOCHLORUM SP. DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NITƠ VÀ PHOSPHOR, VÀ ĐIỀU KIỆN ỨC CHẾ KHÁC NHAU
  Tóm tắt  PDF
 • T. 16, S. 12 (2019) - Bài viết
  ẢNH HƯỞNG CỦA NITƠ (NITRATE) LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG, HÀM LƯỢNG PROTEIN VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA SPIRULINA SP.
  Tóm tắt  PDF
 • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
  ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ NPK LÊN HÀM LƯỢNG PROTEIN VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA SPIRULINA SP. NUÔI CẤY BẰNG HỆ THỐNG PLASTIC BAG PHOTO – BIOREACTOR
  Tóm tắt  PDF