Chi tiết về Tác giả

Liên, Nguyễn Thị Mai, Việt Nam