Chi tiết về Tác giả

Bích, Nguyễn Thị Ngọc

  • T. 18, S. 7 (2021) - Khoa học Xã hội & Nhân Văn
    MỘT SỐ BÀN LUẬN VỀ KIỂM HUẤN THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF