Chi tiết về Tác giả

Mai, Nguyễn Thị Ngọc, Khoa Khoa học môi trường, Trường Đại học Sài Gòn, Việt Nam