Chi tiết về Tác giả

Thúy, Nguyễn Thị Ngọc, Việt Nam