Chi tiết về Tác giả

Nhi, Nguyễn Thị Phương

  • T. 18, S. 9 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    MONO ARYL HÓA DIPHENYLDITHIENYLETHENE THÔNG QUA PHẢN ỨNG HOẠT HÓA TRỰC TIẾP LIÊN KẾT C-H SỬ DỤNG XÚC TÁC PALLADIUM KHÔNG LIGAND
    Tóm tắt  PDF (English)