Chi tiết về Tác giả

Thy, Nguyễn Thị Tịnh, Việt Nam