Chi tiết về Tác giả

Huyền, Nguyễn Thị Thu

  • T. 17, S. 5 (2020) - Bài viết
    BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 5 (2020) - Bài viết
    CÁC PHƯƠNG PHÁP PHẢN TƯ TRONG VIỆC TÌM HIỂU BẢN SẮC GIÁO VIÊN CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG KÌ THỰC TẬP SƯ PHẠM
    Tóm tắt  PDF