Chi tiết về Tác giả

Lài, Nguyễn Thị Thu

  • T. 17, S. 4 (2020) - Bài viết
    PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG KINH TẾ TÂY NGUYÊN DƯỚI GIÁC ĐỘ TỔ CHỨC XÃ HỘI TỘC NGƯỜI
    Tóm tắt  PDF