Chi tiết về Tác giả

Trang, Nguyễn Thị Thu

  • T. 17, S. 5 (2020) - Bài viết
    BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF