Chi tiết về Tác giả

Khánh, Nguyễn Thị Vân, Trường Đại học Sài Gòn, Việt Nam

  • T. 17, S. 11 (2020) - Bài viết
    MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CÁC KHÓ KHĂN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC HỌC KHÁI NIỆM ĐẲNG CẤU NHÓM
    Tóm tắt  PDF