Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Thị

  • T. 17, S. 7 (2020) - Bài viết
    PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN PHÚ QUỐC CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA
    Tóm tắt  PDF