Chi tiết về Tác giả

Cẩm Tú, Nguyễn Thị, Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

  • T. 17, S. 9 (2020) - Bài viết
    MỘT LỚP CON CỦA CÁC ĐẠI SỐ LIE GIẢI ĐƯỢC 7-CHIỀU CÓ CĂN LŨY LINH 5-CHIỀU VÀ BIỂU DIỄN CỦA CHÚNG
    Tóm tắt  PDF