Chi tiết về Tác giả

Diệu, Nguyễn Thị

  • T. 17, S. 5 (2020) - Bài viết
    XÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN TOÁN 2018 CHO BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ
    Tóm tắt  PDF