Chi tiết về Tác giả

Hà, Nguyễn Thị

  • T. 18, S. 9 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    NGHIÊN CỨU SỰ PHỤ THUỘC NĂNG LƯỢNG PHOTON BẰNG THỰC NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN ĐỐI VỚI VẬT LIỆU CaSO4:Dy VÀ Al2O3:C
    Tóm tắt  PDF (English)