Chi tiết về Tác giả

Hương, Nguyễn Thị, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • T. 18, S. 7 (2021) - Khoa học Xã hội & Nhân Văn
    HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI MỘT SỐ NƯỚC LÁNG GIỀNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945-1954)
    Tóm tắt  PDF