Chi tiết về Tác giả

Hằng, Nguyễn Thị, Khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    KHẢO SÁT HOẠT TÍNH ỨC CHẾ QUÁ TRÌNH PEROXIDE HÓA LIPID CỦA CÁC CHỦNG VI NẤM NỘI SINH PHÂN LẬP TỪ CÂY TRANG Kandelia candel Ở RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ
    Tóm tắt  PDF