Chi tiết về Tác giả

Nga, Nguyễn Thị, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Việt Nam

  • T. 18, S. 5 (2021) - Khoa học Giáo dục
    NGHIÊN CỨU MỘT TÌNH HUỐNG DẠY HỌC HÀM SỐ Y=AX (A≠0) TRONG NGỮ CẢNH CHI TIÊU CÁ NHÂN VỚI CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
    Tóm tắt  PDF