Chi tiết về Tác giả

Nhân, Nguyễn Thị

  • T. 16, S. 12 (2019) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔ HÌNH HÓA CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ” Ở LỚP 12
    Tóm tắt  PDF