Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Thanh

  • T. 18, S. 3 (2021) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ THUỐC PHÓNG XẠ 32P-CHROMIC PHOSPHATE TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
    Tóm tắt  PDF