Chi tiết về Tác giả

Nga, Nguyễn Thanh

  • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
    BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM THỰC TIỄN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 8 (2020) - Bài viết
    TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHƯƠNG CHẤT KHÍ – VẬT LÍ 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM
    Tóm tắt  PDF