Chi tiết về Tác giả

Chí, Nguyễn Thiện

  • T. 17, S. 2 (2020) - Bài viết
    GIẢI THÍCH NGUYÊN NHÂN SAI LẦM CỦA HỌC SINH KHI HỌC CHỦ ĐỀ PHÉP CHIA HẾT DƯỚI NGÔN NGỮ CỦA DIDACTIC TOÁN Nguyễn Thiện Chí
    Tóm tắt  PDF